những lỗi thường gặp trong thiết kế web

references:

articles website design mistakes (Nikita Obukhov - tilda publishing founder)

nhặt nhạnh và so sánh mấy kiểu bày hàng chợ

Hầu hết các trang thương mại điện tử lớn đều có cùng kiểu trình bày.

references:

Improve shopping experience (ecommerceuxdesign)

reserching print shop design

design & copywriting

references:

printful homepage (printful)

logo and corporate identity

get it NOW for
5.000k vnd

mouse-over

references:

card hover animation (dev.to)

lại muốn sửa giao diện blog

references:

building static site with nunjucks (smashingmagazine.com) pros and cons of card-based design (medialoot.com)

thiết kế lại từ đầu?

references:

trang thử nghiệm của dvagribank (gitlab, netlify) ladeoji đơn vị vh, vw, vmin, vmax? (web-design-weekly.com) complete guideline for css-grid (css-tricks.com) fullscreen slideshow (tympanus)

css grid for beginer

update pitung theme

color font wtf