thiết kế lại từ đầu?

references:

trang thử nghiệm của dvagribank (gitlab, netlify) ladeoji đơn vị vh, vw, vmin, vmax? (web-design-weekly.com) complete guideline for css-grid (css-tricks.com) fullscreen slideshow (tympanus)

quá khích?

thêm thắt tí động đậy

làm người tốt???

làm theme hexo như nào?

tổng kết nửa năm

hexo hey