xảy chân rơi vào địa ngục

Trước giờ vẫn tránh dùng Vim hết sức có thể. Thế điếu nầu xảy chân vồ vào Emacs. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.