cơ bản về vue

kiến thức cơ bản tác dụng không lớn khi làm project tạng copy paste, nhưng nếu va vấp trong quá trình làm mà không có cơ bản thì không biết hướng giải quyết.

references:

lý do vue ăn đứt react (techtalk.vn)

vuejs, nuxtjs, netlify blog

Định không thèm ngó ngàng gì đến mấy thứ lằng nhằng rắc rối này nữa, nhưng thấy cái theme có vẻ hay. Thuổng về nghiên cứu dần.

references:

introduce to bael blog theme (jake - dev.to)

my next big thing

Quá nhiều thứ phức tạp cần tìm hiểu.

setting up vuejs with airtable

dùng vuejs đọc dữ liệu airtable qua api

references:

basic intro airtable api (medium.com)