setting up vuejs with airtable

dùng vuejs đọc dữ liệu airtable qua api

references:

basic intro airtable api (medium.com)

gatsby again?

chuẩn bị cho quy trình tự động hóa thông tin