lại sắp hết năm rồi

nhoáng cái, năm mới đã thành năm cũ, khao khát vẫn không thể phá cái vỏ lười biếng

một lưu ý với permalink của hexo