why love generative art?

Bài tổng hợp rất hay về nghệ thuật trong thời đại công nghệ. Thêm công cụ sáng tác cho nghệ sĩ.

references:

why love generative art (artnom)