cơ bản về vue

kiến thức cơ bản tác dụng không lớn khi làm project tạng copy paste, nhưng nếu va vấp trong quá trình làm mà không có cơ bản thì không biết hướng giải quyết.

references:

lý do vue ăn đứt react (techtalk.vn)