why love generative art?

Bài tổng hợp rất hay về nghệ thuật trong thời đại công nghệ. Thêm công cụ sáng tác cho nghệ sĩ.

references:

why love generative art (artnom)

America ink and brush illustrator

my favourite Art Nouveau painter and decorative artist.

erotic #001

zự án vẽ vời sắp tới, phân biệt porn vs. erotic