lược sử lập trình ngôn ngữ

Đọc cười xoắn mẹ hết cả ruột. Bê nguyên văn về bày cho vui cửa vui nhà.