headless ecommerce

nền tảng headless đang được coi như thế hệ kế tiếp của B2B, nó là gì?

references:

2018 ecommerce predictions (four51)