wednesday post

Tomtat va chiase lienket ve nhung vande tao qwantam.

wednesday post

Tomtat va chiase lienket ve nhung vande tao qwantam.

wednesday post

Tomtat va chiase lienket ve nhung vande tao qwantam.

nhặt nhạnh và so sánh mấy kiểu bày hàng chợ

Hầu hết các trang thương mại điện tử lớn đều có cùng kiểu trình bày.

references:

Improve shopping experience (ecommerceuxdesign)

reserching print shop design

design & copywriting

references:

printful homepage (printful)