lạc đường cmnr!

Web đã trở thành một thứ biến thái. Chức năng chính của nó giờ là bán hàng. Bọn dùng web để chia sẻ thông tin, kiến thức chỉ sử dụng hết một góc nhỏ.

references:

The web I want (Chris James — dev.to)

bullshit web

interesting article by Nick Heer, we’re loosing our bandwidth to bullshit things

references:

death to the bullshit web (pixelenvy)