vuejs, nuxtjs, netlify blog

Định không thèm ngó ngàng gì đến mấy thứ lằng nhằng rắc rối này nữa, nhưng thấy cái theme có vẻ hay. Thuổng về nghiên cứu dần.

references:

introduce to bael blog theme (jake - dev.to)