xảy chân rơi vào địa ngục

Trước giờ vẫn tránh dùng Vim hết sức có thể. Thế điếu nầu xảy chân vồ vào Emacs. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

tóm tắt vài thứ đang quan tâm

quan tâm nhiều thứ quá đâm lười viết. Cả chục năm rồi vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thoả.