headless ecommerce

nền tảng headless đang được coi như thế hệ kế tiếp của B2B, nó là gì?

references:

2018 ecommerce predictions (four51)

những trò bẩn kinh doanh online

kho hàng online?

Vài hình dung về tự động hóa quy trình

forget made in china

There is a new global buzzphrase — Made in Vietnam