css grid vs. flexbox

css grid hay, nhưng không hợp. Flexbox win

references:

complet guide to flexbox (css-tricks) complet guide to css grid (css-tricks) css-grid vs. flexbox (hackernoon.com)

highlighting text problem

vấn đề highlighting riêng phần text của một khối chữ khi trình bày trang web

references:

multi line padding text (css-tricks)

làm theme hexo như nào?

ba cách làm style cho react

css grid for beginer