in post image zooming effect

references:

npm package (npmjs) playground (codepen) 107 sample of content card (freefrontend)

thêm thắt tí động đậy

jảithích cơbản về hàm điềukiện

kết nối api với javascript