ba cách làm style cho react

three-way-to-style-react

3 cách thường zùng để làm style cho react project. Diếu hiểu bọn coder bày ra lắm thế làm điếuji. Càng ngày càng thấy rối. Mỗi dọc hiểu dã thấy chếtcbn mệt roài.

Lần lượt:

 • Inline styling
 • Styled Components
 • CSS Modules

Inline styling

class ToDoApp extends React.Component {
 // ...
 render() {
  return (
   <div style={{ backgroundColor: "#44014C", width: "300px", minHeight: "200px"}}>
    <h2 style={{ padding: "10px 20px", textAlign: "center", color: "white"}}>ToDo</h2>
    <div>
     <Input onChange={this.handleChange} />
     <p>{this.state.error}</p>
     <ToDoList value={this.state.display} />
    </div>
   </div>
  )
 }
}

Style Object Variables

const TodoComponent = {
 // style in camelCase...
}

const Header = {
 // style in camelCase
}

const ErrorMessage = {
 // style in camelCase
}

class ToDoApp extends React.Component {
 // ...
 render() {
  return (
   <div style={TodoComponent}>
    <h2 style={Header}>ToDo</h2>
    <div>
     <Input onChange={this.handleChange} />
     <p style = {ErrorMessage}>{this.state.error}</p>
     <ToDoList value={this.state.display} />
    </div>
   </div>
  )
 }
}

Luwý camelCase chỉ apzụng với tên, không apzụng với játrị. Vz box-sizing: border-box; viêt thành boxSizing: "border-box".

Style component

Muốn zùng fải càidặt trước

$ npm install --save styled-components

rồi import vào project

import styled from 'styled-components';

Tạo file component

// normal css syntax
const TodoComponent = styled.div`
  // style in normal css syntax
`;

Sửzụng:

class ToDoApp extends React.Component {
 // ...
 render() {
  return (
   <TodoComponent> // this component
    <h2>ToDo</h2>
    <div>
     <Input onChange={this.handleChange} />
     <p>{this.state.error}</p>
     <ToDoList value={this.state.display} />
    </div>>
   </TodoComponent>
  )
 }
}

css module

Tạo riêng file css khác, vz style.css

.error-message {
  color: red;
  font-size: 16px;
}

Rồi import

import styles from './styles.css'; // import cái file kia vào

class Message extends React.Component {
   // ... 
  render() {
    return (
      <p className = {styles.error-message}>I am an error message</p> 
    )
  }
}

Tóm tắt thế đã. Muốn hiểu kỹ hơn fải chịukhó khảo thằng Gúc nữa mới được.

Cánhân ta thích kiểu cuối cùng nhứt! Thấy cove zễ hiểu.