một lưu ý với permalink của hexo

-mot-luu-y-voi-permalink-cua-hexo

Thiết lập permalink mặc định trong _config.yml:year/:month/:day/:title, url sinh ra kiểu này:

http://localhost:4000/2018/11/26/tieu-de-bai-viet-moi/

Tao không ưa lắm, xoay sang :year-:month/:title, url thành

http://localhost:4000/2018-11/tieu-de-bai-viet-moi/

Đoạn dưới này không biết do lỗi gì. Chỉ thấy trong một site thử nghiệm, những cái khác không dính.

Định nghĩa new post (_config.yml) tạng :year-:month-:day-:title, tên file tạo ra từ hexo new "tên bài" (commandline) sẽ là 2018-11-26-ten-bai.md. Permalink lấy đầy đủ tên file (bao gồm cả phần ngày tháng) làm slug, nom rất tởm.

http://localhost:4000/2018-11/2018-11-26-ten-bai/

Nhưng nếu định nghĩa :year-:month-:day--:title (chỉ thêm 1 dấu gạch ngang thôi), thì tên file tạo ra là 2018-11-28--ten-bai.md. Permalink tự động lược bớt phần ngày tháng, chỉ để lại slug là ten-bai.

http://localhost:4000/2018-11/ten-bai/